Kredi Biznesi

KosInvest ka zhvilluar produktin kreditor i cili ju mundëson të gjithë ndërmarrsve që kanë një ide biznesi për të zhvilluar aktivitete të reja apo edhe për të zgjeruar biznesin ekzistues. Kosinvest ju ofron kushte shumë të volitshme për ju përmes kredisë për biznes, e cila është e dizajnuar enkas për tu ju mundësuar kapital punues!

Afatet dhe Kushtet e kredisë

Shuma: 100-10.000 €
Afati i kredisë: 3-60 muaj