Rreth Nesh

KosInvest është institucion mikrofinanciar i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës, dhe vepron nën rrjetin e udhëhequr nga VisionFund International, një plotësues mikrofinanciar i World Vision International.

Misioni I KosInvest është që përmes gamës së gjerë të produkteve dhe shërbimeve të saj, të ofroj gjithëpërfshirjen financiare të komuniteteve dhe përmirësimin e standardit të jetesës në Republikën e Kosovës.

Visioni I Kosinvest: “Vizioni ynë për çdo fëmijë, jeta në gjithë plotësinë e saj, lutja jonë për çdo zemër, vullneti për ta bërë këtë”

Ndër vlerat kryesore të KosInvest është edhe fokusi në forcimin e bashkëveprimeve në mes komuniteteve të ndara etnikisht, duke nxitur interest e përbashkët ekonomikë në mes tyre.

Qëllimi Ynë

Institucioni MikroFinanciar KosInvest ka për qëllim që të:

Stimulojë zhvillimin ekonomik në nivelin lokal dhe qendror

Krijoj vende të reja pune

Fuqizojë gratë ndërmarrëse

Rrisë bashkëveprimin në mes të komuniteteve