Çmimorja

Produkti Ciklet Afatet (muaj) Shuma e kredisë (euro) Norma vjetore e interesit % Shpenzimet administrative % Norma efektive e interesit %
Kredi biznesi Cikli 1 3 - 36 100 - 10,000 29.00 1.50 34.16
>Cikli 1 3 - 60 100 - 10,000 26.00 - 29.00 0.00 - 1.50 30.26
Kredi për bujqësi Cikli 1 3 - 60 100 - 10,000 29.00 1.50 34.65
>Cikli 1 3 - 60 100 - 10,000 28.00 - 29.00 0.00 - 1.50 33.33
Kredi për blegtori Të gjithë ciklet 12 - 60 1,000 - 8,500 29.00 0.00 - 1.00 33.82
Kredi renovimi Të gjithë ciklet 3 - 28 100 - 3,000 30.00 1.00 - 2.00 36.96
Kredi konsumi Të gjithë ciklet 3-12 50 - 1,000 31.00 1.00 - 2.00 41.11
Kredi personale Të gjithë ciklet 3-36 50 - 3,000 31.00 1.00 - 2.00 37.91

Shenime:

* Norma efektive e interesit është kalkuluar në bazë te shumës maksimale dhe maturitetit më të lartë për secilin lloj të kredisë të shënuar në cmimore. NEI e saktë do te dalë pas gjenerimit të plan pagesës finale te kredisë.
** Norma efektive e interesit do të llogaritet në bazë të rregullores së Bankës Qendrore të Republikës së Kosovë (BQK).
*** Në rast të vonesës për pagesën e huas sipas orarit të ri-pagesës, do të ngarkohet kamatëvonesa e cila kalkulohet sipas rregullores së Bankës Qëndrore të Kosovës (BQK), të publikuar në këtë link Kamatëvonesat | Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (bqk-kos.org).
**** Për ndërrim të kolateralit të luajtshëm aplikohet tarifa 10€.
*****Vërtetimi për konfirmimin e mbylljes së kredisë është 10€.