Çmimorja

Produkti Kreditor Afati i Kredisë
(Muaj)
Shuma
(Euro)
Interesi Vjetor
(%)
Taksa Administrative Norma Efektive e Interesit
Kredi për Biznes 3-60 100 - 15,000 26.00 - 29.00 0.00 – 2.00 29.30 - 34.52
Kredi për Bujqësi 3-60 100 - 10,000 28.00 – 29.00 0.00 – 2.00 31.85 - 34.52
Kredi për Blegtori 10-60 1,000 – 10,000 29 0.00 - 1.00 33.14 -33.82
Kredi për Renovim 3-36 100 - 5,000 30 0.00 - 2.00 34.43 - 36.50
Kredi për Konsum 3-24 50 - 5,000 31 0.00 - 2.00 35.72 - 36.86
Kredi Personale 3-36 50 - 5,000 31 1.00 - 2.00 36.79 - 37.85
Pilot Produktet
Kredi për Gratë Ndërmarrëse* 3-60 100 – 5,000 29.5 0.00 – 1.50 33.79 - 34.83
Kredi për Veturë* 3-12 50 – 2,000 29.9 1.00 – 2.00 35.01 - 39.67
Ekspres Kredi* 3-12 50 – 1,000 29.9 1.00 – 2.00 36.86 - 39.64

Shënim:

* Norma efektive e interesit llogaritet në bazë të shumës maksimale, afatit më të gjatë të maturimit, me normë minimale dhe maksimale vjetore dhe me/pa tarifë admin. NEI e saktë do të përcaktohet pas gjenerimit të plan pagesës finale të kredisë.
** Norma efektive e interesit do të llogaritet në bazë të rregullores së Bankes Qendrore të Kosovës.
*** Në rast të vonesës në pagesën e kredisë sipas planit të ripagesës, do të paguhet kamatëvonesa, e llogaritur në përputhje me rregulloret e Bankës Qendrore të Kosovës (BQK).
**** Për ndryshimin e kolateralit aplikohet një tarifë prej 10 €.
***** Vërtetimi që konfirmon mbylljen e kredisë i nënshtrohet një tarife prej 10 €.