FTESË PËR OFERTË- Zgjedhja e Furnitorit për gjedhet e të gjitha racave

FTESË PËR OFERTË- Zgjedhja e Furnitorit për gjedhet e të gjitha racave

Institucioni Mikrofinanciar KosInvest i fton të gjitha kompanitë e interesuara që të dorëzojnë ofertën e tyre për furnizim me gjedhe të të gjitha racave dhe metiseve. Vendi i performancës së ofertuesve është territori i Republikës së Kosovës

Dokumentacioni që kërkohet të bashkangjitet në dosjen e ofertës

 • Çertifikata e biznesit
 • Çertifikate e TVSH-së
 • Çertifikata e numrit fiskal
 • Deklaratë me shkrim nga operatori ekonomik në të cilën thuhet se do t’i përmbahet të gjitha detyrimeve për kryerjen e shërbimeve nga kjo ofertë e cila duhet të jetë e vulosur dhe e nënshkruar nga kompania.
 • Përcjellja mbi gjendjen shëndetësore, vaksinimet, graviditetin ( çertifikatë nga veterineri apo AVUK/ Dogana e Kosovës) PEDIGRE.

Veçoritë kryesore të gjedheve

 • Kapaciteti prodhues – prodhimtarinë e qumështit (induksioni- stimulimi artificial i laktacionit, dhënies së qumështit)
 • Aftësitë biologjike dhe drejtimi i prodhimtarisë
 • Mosha
 • Gjendja kondicionale e lopëve
 • Ndërtimi morfologjik dhe histologjik i gjirit të lopës

Racat e preferuara:

FRIZISI HOLANDEZ, ANGLEZ, FRANCEZ HOLLSHTAJN FRIZIANE, E KUQJA DANEZE, RACE E MURME AMERIKANE, BUSHA AUTOKTONE E KOSOVES, SIMENTAL E TJERA.

 • Ofertat duhen të jenë të mbyllura në pliko dhe e shënuar qartë lidhur me subjektin (qëllimin) e lartëpërmendur.
 • Ofertat duhen të dorëzohen në zyrën qëndrore të IMF KosInvest në Qytezën Pejton rr. Lorenc Antoni nr.38 Prishtinë

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave në IMF KosInvest është e hëne 25 prill 2019 deri në ora 15:00

IMF KosInvest ka të drejtë të anulojë ftesën për ofertë dhe/ose të ndryshoj karakteristikat e ftesës për ofertë dhe t’i ftojë pjesëmarrësit për të sjellur sërish ofertat e tyre.

Çdo pyetje shtesë rreth kësaj ftese për ofertë mund ta adresoni në: kosinvest@wvi.org ose në numrat e tel: 038 240 664 / 038 242 726