Ftesë për ofertë – Shërbim për mbledhje të kredive jo-performuese

Ftesë për ofertë – Shërbim për mbledhje të kredive jo-performuese

KosInvest është një degë e VisionFund International (VFI) e cila për më shumë se një dekadë, ka përmirësuar jetën e familjeve në nevojë në të gjithë botën në zhvillim, pasi ofrojmë kredi të vogla dhe shërbime të tjera financiare.    

IMF “KosInvest’ është e hapur për pranimin e ofertave nga kompanitë për shërbimin e mbledhjes së kredive jo-performuese.

 

Të përdoret formati i ofertimit të cilin e shkarkoni nga linku i mëposhtëm https://www.kosinvest.org/formulari-per-ofertim/Inukurajohet të aplikojnë edhe kompanitë të cilat operojnë në treg për më pak se tre vite. Dorëzimi i ofertave bëhet përmes  postës elektronike: kosinvest@wvi.orgAfati i dorëzimit të ofertës: 23 Dhjetor 2021, e enjete, 15:00h  Dokumentet që duhet bashkangjitur ofertës janë:– Certifikata e regjistrimit të biznesit;- Pasqyrat e bilancit të të ardhurave për maksimum 3 vitet e fundit; – Raportet e audimit për maksimum 3 vitet e fundit (nëse i posedoni); – Pëlqimin për verifikimin e historisë kreditore të kompanisë; – Shëno personin përgjegjes të kompanis partnere:

Emri dhe mbiemri: ____________; Adresa: ___________; Numri personal: ____________

 

Pas pranimit të dokumentacionit të lartëcekur, në afat kohor prej 24 orësh do të pranoni:

– Formularin për Personat e Ekspozuar Politikisht (PEP) dhe

– Deklaratën e konfidencialitetit.

– Deklaratën e shpalosjes se konfliktit të interesti